ספר קהלת

בקהלת רבה סוף פ"א, מונים חז"ל רשימה של כוחות הנמצאים בלב. אם הבנתנו הפשוטה היא שהלב הוא משכן רצונות ורגשות ועוד כמה כוחות, הרי שחז"ל מגלים לנו שקומת הלב הרבה יותר, באופן שכל כוחות הרמ"ח אברים כולם נמצאים בלב עצמו ממש, הלב הינו בבואה בזעיר אנפין של כל קומת האדם. בסדרה זו, אחר ביאור הכוח השורשי שנמצא בלב, יעמוד הרב בעז"ה על הפרטים הנכללים בו, וירחיב עוד בהבנת כוח הלב. הסדרה נקרא גם כן "דע את ליבך". הופסקה ולא נשלמה.

[7 שיעורים בסדרה] [11968 צפיות]
    • להאזנה דע את ליבך 007 הלב צועק צעקה בר-ה