שבת קודש

[26 שיעורים בסדרה] [40028 צפיות]
  • להאזנה שבת קודש 001 פתיחה מאלכת בונה
  • להאזנה שבת קודש 002 ריצה-ברכות ו עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 003 מקור הברכה-ברכות יא עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 004 מקבל בדרך מעבר בלבד-ברכות יז עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 005 שבעה ברכות של שבת כנגד שבעה קולות-ברכות כט עמוד א
  • להאזנה שבת קודש 006 תענית בשבת עונג בשבת-ברכות לא עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 007 אוכל נפש שבת ויום טוב אוכל העולה-ברכות לג עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 008 לחם משנה כל עסקה של שבת כפול-ברכות לט עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 009 שבת גברא פנים-ברכות מז עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 010 מעין עוה ב-ברכות נז עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 011 מתנה אהבה-שבת י עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 012 בגדים של חול ושב'ק-שבת יב עמוד א
  • להאזנה שבת קודש 013 פורים רפואה רפיון ידים
  • להאזנה שבת קודש 015 שלושה ימים קודם השבת מחשבה שורש קדושת השבת-שבת יט עמוד א
  • להאזנה שבת קודש 016 נר שבת ככל פרט-שבת כה עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 017 רחיצה-שבת כה עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 018 רשבי לג בעומר-שבת לג עמוד ב
  • להאזנה שבת קודש 019 עירבתם-שבת לד עמוד א
  • להאזנה שבת קודש 020 עשרתם קבע-שבת לד עמוד א

Pages