Error message

בלבבי משכן אבנה - ח"ג

ספר זה הועד במקורו להוות "פרקי הדרכה לבן תורה". בפרקו הראשון, סולל המחבר "סולם של עליה", להדריך על ידו את ה'מבקש' כיצד יוכל להפריש עצמו מחיי החומר ולבנות את בנין נשמתו הפנימי, כדי לגלות ע"י כך את הוייתו הפנימית כיצד מאוחדת .היא עם בוראה. לאחר מכן באים "פרקי העבודה" המתמקדים בנושאים שונים: תורה, תפילה, חסד, מוסר, ואמונה. ולבסוף הובא קובץ של מאמרים על ענינים שונים. הסדרה יצאה בספר
לרכוש חלק ג' וד' אונליין

Bilvavi Part 3
[8 שיעורים בסדרה] [18241 צפיות]